GreenMax - connecting green and infrastructure
Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van GREENMAX
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1 - ALGEMEEN
1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, waarbij Jemarel BV
handelend onder de naam GREENMAX, hierna te noemen GREENMAX, optreedt als
verkoper/opdrachtnemer, gedaan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “wederpartij”.
2. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele
door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien van onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt
afgeweken, kunnen daaraan door de wederpartij geen gevolgen voor de toepassing in het
algemeen of in een ander specifiek geval worden verbonden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 2 - AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat GREENMAX deze schriftelijk heeft
bevestigd.
3. Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van GREENMAX binden haar niet
dan nadat en voorzover GREENMAX deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien
GREENMAX daaraan uitvoering geeft.
4. Eventuele of beweerde onjuistheden in een schriftelijke bevestiging van GREENMAX dienen op
straffe van verval binnen 3 dagen na de datum van de bevestiging door de wederpartij schriftelijk
aan GREENMAX te worden meegedeeld.

Artikel 3 - PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn berekend op basis van levering af magazijn GREENMAX exclusief BTW,
verpakkings- ¬en hulpverpakkingsmateriaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende
factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere
heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, transportkosten, de
prijzen van zaken al dan niet door GREENMAX van derden betrokken en/of andere factoren, die
de prijs van de werkzaamheden c.q. de zaken (mede)bepalen, is GREENMAX gerechtigd de in
het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zelfs
indien de prijswijziging was te voorzien. De wederpartij is te allen tijde aan deze prijswijzigingen
gebonden.

Artikel 4 - AAN- EN AFLEVERING
1. Levering geschiedt af magazijn GREENMAX, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Leverdata worden schriftelijk overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn bij benadering
vastgesteld. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer het recht op
schadevergoeding noch het recht ontbinding of vernietiging van de overeenkomst te vorderen. Na
het verstrijken van de opgegeven levertijden heeft de wederpartij het recht GREENMAX
schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de wederpartij aan GREENMAX een termijn moet
vergunnen van ten minste de aanvankelijk opgegeven levertijd om alsnog aan de verplichtingen
te voldoen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien GREENMAX in
gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen. GREENMAX is evenwel nimmer
schadevergoeding verschuldigd.
3. Indien levering af magazijn GREENMAX is overeengekomen, geschiedt de levering op het
moment dat de zaken ten behoeve van de wederpartij zijn afgezonderd.
4. Indien de wederpartij de gekochte zaken niet in ontvangst neemt, dan wel deze niet komt/laat
afhalen, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze
periode voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Na drie weken is GREENMAX
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval GREENMAX gerechtigd is de geleden en
nog te lijden schade op de wederpartij te verhalen.
5. GREENMAX is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van
dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 5 - NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
1. Indien GREENMAX door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na
te komen, is GREENMAX gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij
dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijden. De wederpartij kan
uit dien hoofde geen recht op vergoeding van kosten, schade of interessen doen gelden.
2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie,
oproep, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval
en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer
of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet
uitsluitend van de wil van GREENMAX afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van
zaken of diensten door derden die door GREENMAX zijn ingeschakeld.
3. Indien de toestand van de niet-toerekenbare tekortkoming langer dan 10 weken voortduurt, is
zowel GREENMAX als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. GREENMAX is nimmer aansprakelijk voor de schade die de wederpartij
dientengevolge mocht lijden.
4. Indien GREENMAX bij het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan
haar verplichten heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 6 - KEURING EN RECLAME
1. De wederpartij is gehouden ten tijde van of uiterlijk onverwijld na ontvangst van de goederen doch
in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst van de eventuele bezwaren nauwkeurig en
gedetailleerd aan GREENMAX schriftelijk ter kennis te brengen, zulks op straffe van verval van
het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet conform de overeenkomst zou zijn
geweest.
2. Indien de bezwaren van de wederpartij door GREENMAX gegrond worden bevonden, heeft
GREENMAX het recht om -naar haar keuze- zaken te vervangen, kosteloos te herstellen dan wel
een redelijke prijsreductie toe te passen.
3. Retourzendingen aan GREENMAX van geleverde zaken, om welke reden dan ook, kan slechts
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van
GREENMAX. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
wederpartij. De zaken blijven te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
GREENMAX zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat sprake is van
gebrekkige zaken waarvoor GREENMAX aansprakelijk is.
4. Het door de wederpartij niet in acht nemen van gebruikelijke maatregelen, aanwijzingen of
gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde zaken ontheft GREENMAX van elke
aansprakelijkheid.
5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.
6. Indien de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum tegen de inhoud van de factuur geen
schriftelijk bezwaar bij GREENMAX heeft ingediend, levert de betrokken factuur tegen hem
volledig bewijs op.

Artikel 7 - BETALING
1. Betaling dient zonder korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op
de door GREENMAX aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. GREENMAX is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de
factuurprijs van de wederpartij te vorderen.
3. GREENMAX is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is GREENMAX gerechtigd de nakoming van haar
verplichtingen, waaronder onder meer begrepen de levering van goederen, op te schorten, ook
die uit hoofde van andere overeenkomsten, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
5. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij voorts zonder verdere
ingebrekestelling over het factuurbedrag 1,5 % rente per maand verschuldigd gerekend vanaf de
vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele
maand wordt aangemerkt.
6. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke
incassokosten en preprocessuele kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II.
7. GREENMAX is te allen tijde gerechtigd, alvorens haar verplichtingen na te komen, naar haar
oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de
wederpartij, indien naar het oordeel van GREENMAX omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheden te stellen, geeft GREENMAX het
recht alle overeenkomsten te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en
winstderving.
8. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een
overeengekomen termijn, alsook wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt,
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd,
wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer
deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. De wederpartij is jegens GREENMAX
gehouden GREENMAX per omgaande van voornoemde situaties op de hoogte te stellen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde
kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en ten slotte tot afdoening van de
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
10. GREENMAX is verplicht achterstallige vorderingen over te dragen aan haar kredietverzekeraar.

Artikel 8 - AANSPRAKELIJKHEID
1. GREENMAX is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade,
daaronder begrepen schade aan zaken van de wederpartij, aan personen of zaken van derden,
ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
2. GREENMAX is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van
haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen
(grove) schuld of opzet dier personen.
3. Indien GREENMAX op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden
overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk
komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijke recht ten onrechte is geschied, is
GREENMAX niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te
gaan.
4. Door GREENMAX worden geen verzekeringen afgesloten voor enige vorm van schade aan
zaken van de wederpartij welke zich onder GREENMAX bevinden.
5. In die gevallen waarin GREENMAX aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt
tot de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
dan van toepassing is. Indien en voor zover de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bepaalde schade geen dekking geeft, is de
aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken.
6. De wederpartij vrijwaart GREENMAX tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden,
ongeacht de oorzaak.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1 De door GREENMAX geleverde goederen blijven het volledig eigendom van GREENMAX, totdat
de koper al hetgeen hij uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten, (inclusief eventuele
rente, boete en kosten) aan GREENMAX is verschuldigd, heeft voldaan.
2 De geleverde goederen kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde
door GREENMAX worden teruggenomen, terwijl de koper alsdan verplicht zal zijn deze goederen
terstond op eerste aanmaning voor eigen rekening en risico aan GREENMAX te retourneren.
3 De koper is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de goederen te beschikken op een wijze
waardoor het hiervoor gemaakte eigendomsvoorbehoud van GREENMAX zou worden aangetast.
Zo is het GREENMAX niet toegestaan de goederen buiten zijn normale bedrijfsuitoefening te
vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen. Het is de
koper echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te
vervreemden op het moment dat door de koper surséance van betaling is gevraagd of de koper in
staat van faillissement is verklaard.
4 Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige
goederen op te slaan, dit om in staat te zijn de goederen van GREENMAX te blijven
onderscheiden.

Artikel 10 - ANNULERING / ONTBINDING
1. Indien de wederpartij een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan wel een overeenkomst
ontbindt, is hij gehouden aan GREENMAX alle met het oog op de uitvoering van deze
order respectievelijk overeenkomst gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag,
ingekochte materialen e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van GREENMAX op
vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering respectievelijk
ontbinding voortvloeiende schade.

Artikel 11 - VERTEGENWOORDIGING
1. Indien de wederpartij namens een of meerdere anderen optreedt, is hij, onverminderd de
aansprakelijkheid van die anderen, tegenover GREENMAX aansprakelijk als ware hij zelf
opdrachtgever.

Artikel 12 - CONVERSIE
1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van
overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.
2. GREENMAX en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te
vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de vernietigde bepaling.

Artikel 13 - GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten welke door GREENMAX worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2. De verwerking van elk internationaal verdrag terzake de koop van roerende lichamelijke zaken
waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan,
zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij
de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil
bevoegd is.
4. Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
Heeswijk-Dinther, 04-2012


Privacyverklaring GreenMax B.V.
GreenMax B.V., gevestigd aan De Morgenstond 14, 5473 HG Heeswijk-Dinther, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://greenmax.eu, De Morgenstond 14, 5473 HG Heeswijk-Dinther, tel +31 413 294447

De heer van der L.T.M. van der Sangen is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van GreenMax B.V. en is te bereiken via info@greenmax.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
GreenMax B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsgegevens
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greenmax.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GreenMax B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GreenMax B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
GreenMax B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken
GreenMax B.V. maakt op deze website gebruik een analytische cookie die het websitebezoek meet voor statistiekdoeleinden om de website voortdurend te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie* geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

*Naam cookie: _utma, bewaartermijn: 36 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@greenmax.eu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GreenMax B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@greenmax.eu.
GreenMax B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Aanpassen privacy beleid
GreenMax B.V. houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.

Versie: 2018-01 d.d. 24-05-2018
 

Vragen? We helpen u graag! (0413) 29 44 47 of info@greenmax.eu

 

* = prijzen zijn exclusief BTW Powered by CCV Shop webshop software
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
GreenMax - connecting green and infrastructure